title
title
title
title
title
ריבית ארגון - לא חברים 10.4.2020

26 אפריל 2020

 

 

לכבוד

הגזבר/ית

מרכז/ת המשק

מנהל/ת החשבונות

 

שלום רב,

 

                                    הנדון: שיעורי הריבית בארגון – לא חברים

 

 

הריני להודיע כי החל מיום 10.04.2020 יעמדו שיעורי הריבית בחשבונותיכם אצלנו כדלקמן:

 

                                                                נומינלי                                             מתואמות

 

                                                חודשי                           שנתי                             שנתי

 

ריבית זכות                               0.029%                        0.10%                          0.351%

 

ריבית בין ארגונים                    0.592%                        7.10%                          7.336%

מקודם "ריבית קניות"

ריבית חובה חריגה                    0.771%                        9.25%                         9.652%

 

 

 

 

ריבית פריים (לידיעה בלבד)  1.6%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            בברכה,

                                                                                                           

ניר רחבלסקי, חשב