title
title
title
title
title
חוזר בטוח לאומי

 


הנדון:  דיווח לביטוח לאומי החל מחודש ינואר 2019


 


החל מחודש ינואר  2019 חל שינויי בשכר הממוצע במשק.


החל מחודש ינואר 2019 חל שינוי בתעריפי הבטוח לאומי.


החל מחודש 1 דצמבר 2017 חל שינוי בשכר מינימום במשק.


להלן רכוז הנחיות לדיווח חודשי למוסד לבטוח לאומי:


 


1.   תשלום דמי ביטוח לחבר בקיבוץ ובמושב שיתופי


 


סוג

 

 

המבוטחים

 

 

בסיס לחישוב

עד השכר המופחת

 6,164ש"ח

השיעור המופחת

מעל השכר המופחת

6,164ש"ח

השעור המלא

עובד

מעסיק

סה"כ

עובד

מעסיק

סה"כ

 

01 

חברים ומועמדים

מלוא הבסיס שנקבע למשק אך לא פחות ממינימום לעובד שכיר

3.49%

3.52%

7.01%

11.79%

7.44%

19.23%

10

עובדי חוץ -חלקי

10% מהבסיס שנקבע למשק

11.79%

3.52%

15.31%

11.79%

7.44%

19.23%

50

עובדי חוץ -חלקי

50% מהבסיס שנקבע למשק

11.79%

3.52%

15.31%

11.79%

7.44%

19.23%

90

עובדי חוץ -חלקי

90% מהבסיס שנקבע למשק

11.79%

3.52%

15.31%

11.79%

7.44%

19.23%

00

עובדי חוץ –

לא עובדים במשק

אינם משלמים דמי ביטוח

0%

0%

0%

0%

0%

0%

22

מקבלי קצבת סיעוד

לא עובדים במשק

אינם משלמים דמי ביטוח

0%

0%

0%

0%

0%

0%

02

מקבלי קצבת זקנה

 50% מהבסיס שנקבע למשק

0%

0.48%

0.48%

0%

2.12%

2.12%

03

 

זמניים

50% מהבסיס שנקבע למשק

3.49%

3.52%

7.01%

11.79%

7.44%

 

19.23%

 

04

א. ילדים (חניכים)

 ב    ב. הורים

30% מהמינימום לעובד שכיר.

0%

0.48%

0.48%

 

 

 


06

נכים

50% ממינימום  לעובד שכיר

3.1%

0.48%

3.58%

08

 

חיילים

 

 

 

מלוא הבסיס שנקבע למשק. דמי הבטוח ישולמו מראש עבור כל תקופת השרות חודש על כל שנת שרות.

 

0.39%

3.52%

3.91%

6.79%

7.44%

14.23%

 

סוגי מבוטחים נוספים

 

סוגי המבוטח

 

עובד

מעסיק

סה"כ

עובד

מעסיק

סה"כ

מתנדבים

50% מהבסיס שנקבע למשק

0.04%

0.59%

0.63%

0.87%

2.65%

3.52%

אי ניכוי מחברים 67-70 בין "גיל הפרישה" ל"גיל הזכאות" ("הגיל המותנה") 

0.12%

0.37%

0.49%

1.93%

0.58%

2.51%


 


 


הערות:


 


 1. החל מדיווח ינואר 2009 בוטל סוג החברים 05 ונוספו הסוגים 00, 10, 50, 90 ו- 22 ראה בהמשך הסבר מפורט על סוגי הדיווח השונים.

 2. עבור סוגי הדיווח 10, 50 ו- 90  הנכוי מחבר הקיבוץ (חלק העובד) הינו בשיעור המלא (11.79%)  וחלק המעביד (הקיבוץ) בשיעור המופחת (3.52%) סה"כ 15.31%.

 3. תאום דמי ביטוח : עבור חברים בסוגי דיווח  10, 50 ו- 90  ששכרם במקום העבודה כשכיר הינו מתחת לסכום המופחת [6,164 ₪), ניתן לקבל אישור מהמוסד לביטוח לאומי על סכום הזכאי לניכוי מופחת (7.01%). את האישורים ניתן להפיק באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי בכתובת :www.btl.gov.il    

              לתשומת לבכם - האישור מופק לשניים עשר חודשים (עד חודשיים אחורה).

               ניתן להעזר במוקד המיוחד של המוסד לנושא תאום דמי ביטווח בטלפון: 08-6509920                             

 4. חייל או חיילת שקוצר שרותם יש לדרוש זיכוי בגינם על תקופת קיצור השרות (מעוגל ליחידות שלמות).

 5. שינויים באוכלוסיה : החל מחודש דיווח ינואר 2009 נוספו דוחות חדשים עבור שינויים באוכלוסיה (חברים מתוספים, חברים נגרעים או חברים משנים את מעמדם ומשויכים לסוג דיווח אחר), במקרה של שינויים באוכלוסיה המתייחס לחודשים קודמים  צריך להגיש דוח בקוד דיווח 06 כאשר הדוח הינו לתשלום וקוד דיווח 07 כאשר הדיווח כתוצאה מהשינוי הינו להחזר. דוחות 06 ו 07 כאמור, יוגשו בניפרד עבור השנה השוטפת ועבור שנים קודמות.

   

 6. קוד דיווח 7 יש להעביר את הדוח של קוד 07 ישירות לסניף הביטוח הלאומי .

       

   

  להלן רשימת קודי סיבה שאופיינו עד כה  לדיווח קוד 7 :

  1- שינוי בסווג עובד/ת - מדובר בכל שינוי עובד /חבר, בטור/סוג  בו דווח, שהשפיע על הניכוי. לא כולל עובדים שלא היו צריכים להיות מדווחים כלל ולא כולל תאום דמי ביטוח.

  2- ביטול דיווח - עובד /חבר שדווח בטעות, ביטול דיווח ח.ל.ת. מקבל/ת פנסיה מוקדמת שאינו עובד.

  3-  תיקוני שכר ברוטו.

  4-  עדכון אישור רטרואקטיבי על ניכוי בשיעור מופחת בשנה הנוכחית בלבד, כולל שינוי ממעסיק משני למעסיק עיקרי. ניתן לדווח קוד זה לשנה הנוכחית בלבד.

  5-  הפרשי שכר.

  6-  תיקונים בעקבות שינויי אחוזים/תקרות.

  7-  זיכויים עד 20 ₪ לעובד לחודש.

   

   

  קודי  דיווח לחברי קיבוץ ומושב שיתופי:

   

  01           -    קוד שוטף

  06 *        -   קוד הפרשים לשדות חיובים בלבד

  07 *        -   קוד הפרשים לשדות שלילים בלבד

  08           -   קוד מתקן

  47          -   הפרשים שליליים הענין תאום דמי ביטוח

             

  *  קודי דיווח חדשים .

   

   את סכום התשלום (בקוד 06) או החזר (בקוד 07) מומלץ להוסיף או להפחית מסכום התשלום בדוח השוטף (קוד 01).

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  הסבר על סוגי המבוטחים וענפי הביטוח בקיבוצים ובמושבים שיתופיים

   


סוג

פרוט סוגי המבוטחים וענפי הביטוח

01

חבר הרשום בפנקס החברים וכן מועמד לחברות (כולל אזרחי חוץ), חבר העובד מטעם המשק מחוץ למשק ללא שכר, חבר העובד במפעל נפרד של המשק, חבר לומד מחוץ למשק, חבר בחופשת מחלה שאינו מקבל שכר ממעסיקו, נוער עובד במשק (כולל עליית הנוער) וחברי גרעין - כולם מעל גיל 18.

דמי הביטוח ישולמו לפי מלוא הבסיס שנקבע למשק ולכל ענפי הביטוח למעט ביטוח אבטלה

וכולל דמי ביטוח בריאות.

10

 

עובדי חוץ העובדים מחוץ למשק במשרה שבין  100% - 80% ועובדים במשק במשרה שבין

1%-20% ו/או נותנים תורנויות וגיוסים.

דמי הביטוח ישולמו לכל הענפים מלבד ענף האבטלה וכולל דמי ביטוח בריאות לפי עשירית (10%) הבסיס שנקבע למשק.

50

עובדי חוץ העובדים מחוץ למשק במשרה שבין  80% - 20% ועובדים במשק במשרה שבין

20%-80% .

דמי הביטוח ישולמו לכל הענפים מלבד ענף האבטלה וכולל דמי ביטוח בריאות לפי מחצית (50%) הבסיס שנקבע למשק.

90

עובדי חוץ העובדים מחוץ למשק במשרה שבין  20% - 1% ועובדים במשק במשרה שבין

80%-100% .

דמי הביטוח ישולמו לכל הענפים מלבד ענף האבטלה וכולל דמי ביטוח בריאות לפי תשע עשיריות (90%) הבסיס שנקבע למשק.

00

עובדי חוץ העובדים מחוץ למשק במשרה שבין  100% - 80% ואינם רשומים בסידור העבודה במשק.

ידווחו לפי 0% מבסיס הקיבוץ ולא ישולם עבורם דמי ביטוח במשק.

מותנה בהחלטת האסיפה הכללית של הקיבוץ

02

חברים מקבלי קצבת אזרח ותיק העובדים במשק.

דמי הביטוח ישולמו לפי 50% מבסיס המשק, לענפי הביטוח: נפגעי עבודה, ביטוח עובדים בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד.

22

חברים מקבלי קצבת סיעוד שאינם עובדים במשק.

ידווחו לפי 0% מבסיס הקיבוץ ולא ישולם בעבורם דמי ביטוח במשק.

03

אולפנים, הורים עובדים, אורחים תושבי ישראל השוהים במשק למעלה מחודש.

דמי הביטוח ישולמו לפי מחצית (50%) הבסיס שנקבע למשק, לכל ענפי הביטוח כולל דמי ביטוח בריאות.

04

נוער עובד בגיל 15-18, הורים מקבלי קצבת אזרח ותיק העובדים במשק, הורים העובדים במשק שאינם מקבלים קצבת אזרח ותיק ואינם מבוטחים לפי פרק ב' לחוק.

דמי הביטוח ישולמו לפי 30% מהמינימום לתשלום דמי ביטוח לעובד שכיר,

לענפי הביטוח : נפגעי עבודה, ביטוח עובדים בפשיטת רגל ובפרוק תאגיד.

06

נכים המקבלים קצבת נכות צמיתה מעבודה בשיעור 100% נכים המקבלים קצבת נכות כללית בשיעור 75% ומעלה לשנה לפחות ושוהים במשק. דמי הביטוח ישולמו לפי 50% מהמינימום לתשלום דמי ביטוח לעובד שכיר לענפי הביטוח: ביטוח מפני פגיע בעבודה, ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ופירוק תאגיד ודמי ביטוח בריאות.

08

חיילים וחיילות. דמי הביטוח ישולמו מראש לפי בסיס המשק עבור כל תקופת השירות, לכל ענפי הביטוח וללא דמי ביטוח בריאות.

חישוב דמי הביטוח יערך לכל שנת שרות, לפיכך ירשם חייל שמשרת שלוש שנים כשלושה מבוטחים וחיילת תרשם כשני מבוטחים.

תושבי חוץ השוהים במשק ואשר אינם חברים או מועמדים לחברות יש לדווח עבורם (בטופס 612) עפ"י 50% מהבסיס שנקבע למשק לענפי הביטוח: אמהות, נפגעי עבודה, ביטוח עובדים בפשיטת רגל ובפרוק.


 


 


 


 


 


 


 


 


2. תשלום דמי הביטוח ודמי בריאות עבור עובדים שכירים (טופס 102)


 


 


שיעורי דמי הביטוח ודמי בריאות לעובדים שאינם בעלי שליטה (טורים 1 ו 3 בטופס 102):


         


 


טור

המבוטחים

 

 

שיעור דמי הביטוח כולל הנכוי משכר העובד

שיעור הניכוי משכר העובד

מופחת

מלא

מופחת

מלא

 

טור 1 

עובדים "תושבי ישראל" שמלאו להם 18 שנה וטרם הגיעו לגיל פרישה

7.05%

19.60%

3.50%

12.00%

טור 3

יתר העובדים שהם "תושבי ישראל" ואינם כלולים בטור 1 :

אישה וגבר מעל "גיל זכאות" שנעשו לראשונה "תושבי ישראל "

מעל גיל 62

3.58%

7.12%

3.10%

5.00%

אישה וגבר מתחת ל"גיל הפרישה" שנעשו לראשונה "תושבי ישראל "מעל גיל 62

4.06%

10.23%

3.24%

7.28%

אישה בין "גיל הפרישה" "לגיל הזכאות"שנעשתה לראשונה "תושבת ישראל "מעל גיל 62

3.67%

7.82%

3.12%

7.28%

גבר בין "גיל הפרישה" ל"גיל הזכאות"שנעשה לראשונה "תושב ישראל" מעל גיל 62

3.63%

7.45%

3.11%

5.14%

מבוטחים המקבלים קצבת נכות יציבה מעבודה בשעור ,100% או קצבת נכות כללית יציבה בשעור 100%, או קצבת נכות כללית בלתי יציבה בשעור 100% לתקופה רצופה של שנה אחת לפחות

3.58%

7.12%

3.10%

 

5.00%

 

נשים וגברים בין "גיל פרישה" ל"גיל הזכאות" לקצבת אזרח ותיק שאינם מקבלים קצבת אזרח ותיק

6.62%

16.82%

3.37%

9.86%

מי שטרם מלאו לו 18 שנה

0.48%

2.12%

0

0

נשים וגברים המקבלים קצבת זקנה מהמוסד

0.48%

2.12%

0

0

חייל בשרות סדיר

3.95%

14.60%

0.40%

7.00%

עובדים תושבי חוץ ממדינת אמנה

3.95%

14.60%

0.40%

7.00%

עובדים תושבי חוץ

0.63%

3.52%

0.04%

0.87%


 


 


 


שעורי דמי הביטוח ודמי בריאות עבור עובדים שהם בעלי שליטה (טורים 2 ו 3 בטופס  102 )


 


טור

המבוטחים

 

 

שיעור דמי הביטוח כולל הנכוי משכר העובד

שיעור הניכוי משכר העובד

מופחת

מלא

מופחת

מלא

 

טור2

"בעלי שליטה" שמלאו להם 18 שנה וטרם הגיעו לגיל פרישה

7.00%

19.17%

3.49%

11.79%

טור 3

יתר העובדים "בעלי שליטה" ואינם כלולים בטור 2 :

אישה וגבר "בעלי שליטה" מעל "גיל זכאות" לקצבת זקנה ושאינם מקבלים קצבת זקנה

3.57%

7.06%

3.10%

5.00%

מבוטחים המקבלים קצבת נכות יציבה מעבודה בשעור ,100% או קצבת נכות כללית יציבה בשעור 100%, או קצבת נכות כללית בלתי יציבה בשעור 100% לתקופה רצופה של שנה אחת לפחות

3.57%

7.06%

3.10%

5.00%

נשים וגברים "בעלי שליטה" בין "גיל פרישה" ל"גיל הזכאות" לקצבת זקנה שאינם מקבלים קצבת זקנה

6.61%

16.76%

3.37%

9.86%

"בעלי שליטה" שטרם מלאו להם 18 שנה

0.47%

2.06%

0

0

"בעלי שליטה" נשים וגברים המקבלים קצבת זקנה מהמוסד

0.47%

2.06%

0

0

"בעלי שליטה" שהינםחיילים  בשרות סדיר

3.90%

14.17%

0.39%

6.79%


 


 


 


 •  טור 3 כולל  את כל העובדים "תושבי ישראל" שאינם כלולים בטור 1 ואת כל בעלי השליטה שאינם כלולים בטור 2 .


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


דיווח על פרטי שכר של העובדים ובעלי שליטה


החל מחודש ינואר 2016 קיימת חובת דיווח של פרטי שכר בעלי שליטה בלבד .


קודי  דיווח עובדים שכירים:


 


01       -   קוד שוטף


02       -   קוד נוסף בוטל


03       -   קוד משלים הפרשים


04       -   קוד הפרש בגין תיאום דמי ביטוח


05       -   קוד אי  העסקה


06*     -   קוד הפרשים לשדות חיובים בלבד


07*     -   קוד הפרשים לשדות שלילים בלבד


08       -   קוד מתקן


47       -   הפרשים שליליים בענין תאום דמי ביטוח


55        -  חל"ד


שימו לב :


*   קוד דיווח  06 ו - 07   -  


קוד 6 - ניתן לדווח באמצעות מערכת מת"ח .


קוד 7 - יש לשדר באמצעות תוכנת השכר שלכם ישירות לביטוח לאומי.


 


 לגבי התשלום או ההחזר , ניתן להוסיף או לקזז בדוח השוטף.


 


ריכוז פרמטרים מעודכנים לדיווח :


השכר הממוצע במשק החל מ- 01.01.2019                                10,273₪


הסכום המופחת לביטוח לאומי החל מ - 01.01.2019               6,164₪           


שכר המינימום לעובד שכיר החל מ-01.12.2017                       5,300 ₪


                                                                                                   


                                                                                                                          


מקסימום לביטוח לאומי (עובד ומעביד) החל מ- 01.01.2019  43,890 ₪    


הסכום הקובע לפריסת שכר נוסף -1,325 ₪ {הסכום השווה ל 25% מהשכר המינימום}


הערה החל מ 01.01.2017 בוטל קוד דווח  2{נוסף} עבור עובדים נוספים.


 


נשמח לעמוד לרשותכם בהבהרות נוספות ,ככל שיידרש.


 


 


 


                                   בברכה,


 


         התאחדות הארגונים הכלכליים הקיבוציים


                                                                                                  אגודה שיתופית חקלאית בע"מ