title
title
title
title
title
חוזר בטוח לאומי

15/01/18          

 

הנדון:  דיווח לביטוח לאומי החל מחודש ינואר 2018

 

החל מחודש ינואר  2018 חל שינויי בשכר הממוצע במשק.

החל מחודש ינואר 2016 חל שינוי התעריפי המעסיק בבטוח לאומי. 2018 ללא שינוי.

החל מחודש 1 דצמבר 2017 חל שינוי בשכר מינימום במשק.

להלן רכוז הנחיות לדיווח חודשי למוסד לבטוח לאומי:

 

1.   תשלום דמי ביטוח לחבר בקיבוץ ובמושב שיתופי

 

סוג

 

 

המבוטחים

 

 

בסיס לחישוב

עד השכר המופחת

5,944ש"ח

השיעור המופחת

מעל השכר המופחת

5,944 ש"ח

השעור המלא

עובד

מעסיק

סה"כ

עובד

מעסיק

סה"כ

 

01 

חברים ומועמדים

מלוא הבסיס שנקבע למשק אך לא פחות ממינימום לעובד שכיר

3.49%

3.42%

6.91%

11.79%

7.34%

19.13%

10

עובדי חוץ -חלקי

10% מהבסיס שנקבע למשק

11.79%

3.42%

15.21%

11.79%

7.34%

19.13%

50

עובדי חוץ -חלקי

50% מהבסיס שנקבע למשק

11.79%

3.42%

15.21%

11.79%

7.34%

19.13%

90

עובדי חוץ -חלקי

90% מהבסיס שנקבע למשק

11.79%

3.42%

15.21%

11.79%

7.34%

19.13%

00

עובדי חוץ –

לא עובדים במשק

אינם משלמים דמי ביטוח

0%

0%

0%

0%

0%

0%

22

מקבלי קצבת סיעוד

לא עובדים במשק

אינם משלמים דמי ביטוח

0%

0%

0%

0%

0%

0%

02

מקבלי קצבת זקנה

 50% מהבסיס שנקבע למשק

0%

0.38%

0.38%

0%

2.02%

2.02%

03

 

זמניים

50% מהבסיס שנקבע למשק

3.49%

3.42%

6.91%

11.79%

7.34%

 

19.13%

 

04

א. ילדים (חניכים)

 ב    ב. הורים

30% מהמינימום לעובד שכיר.

0%

0.38%

0.38%

 

 

 


06

נכים

50% ממינימום  לעובד שכיר

3.1%

0.38%

3.48%

08

 

חיילים

 

 

 

מלוא הבסיס שנקבע למשק. דמי הבטוח ישולמו מראש עבור כל תקופת השרות חודש על כל שנת שרות.

 

0.39%

3.42%

3.81%

6.79%

7.34%

14.13%

 

סוגי מבוטחים נוספים

 

סוגי המבוטח

 

עובד

מעסיק

סה"כ

עובד

מעסיק

סה"כ

מתנדבים

50% מהבסיס שנקבע למשק

0.04%

0.49%

0.53%

0.87%

2.55%

3.42%

אי ניכוי מחברים 67-70 בין "גיל הפרישה" ל"גיל הזכאות" ("הגיל המותנה") 

0.12%

0.27%

0.39%

1.93%

0.48%

2.41%

 

 

הערות:

 

 1. החל מדיווח ינואר 2009 בוטל סוג החברים 05 ונוספו הסוגים 00, 10, 50, 90 ו- 22 ראה בהמשך הסבר מפורט על סוגי הדיווח השונים.

 2. עבור סוגי הדיווח 10, 50 ו- 90  הנכוי מחבר הקיבוץ (חלק העובד) הינו בשיעור המלא (11.79%)  וחלק המעביד (הקיבוץ) בשיעור המופחת (3.42%) סה"כ 15.21%.

 3. תאום דמי ביטוח : עבור חברים בסוגי דיווח  10, 50 ו- 90  ששכרם במקום העבודה כשכיר הינו מתחת לסכום המופחת [5944 ₪), ניתן לקבל אישור מהמוסד לביטוח לאומי על סכום הזכאי לניכוי מופחת (6.91%). את האישורים ניתן להפיק באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי בכתובת :www.btl.gov.il    

              לתשומת לבכם - האישור מופק לשניים עשר חודשים (עד חודשיים אחורה).

               ניתן להעזר במוקד המיוחד של המוסד לנושא תאום דמי ביטווח בטלפון: 08-6509920                             

 4. חייל או חיילת שקוצר שרותם יש לדרוש זיכוי בגינם על תקופת קיצור השרות (מעוגל ליחידות שלמות).

 5. שינויים באוכלוסיה : החל מחודש דיווח ינואר 2009 נוספו דוחות חדשים עבור שינויים באוכלוסיה (חברים מתוספים, חברים נגרעים או חברים משנים את מעמדם ומשויכים לסוג דיווח אחר), במקרה של שינויים באוכלוסיה המתייחס לחודשים קודמים  צריך להגיש דוח בקוד דיווח 06 כאשר הדוח הינו לתשלום וקוד דיווח 07 כאשר הדיווח כתוצאה מהשינוי הינו להחזר. דוחות 06 ו 07 כאמור, יוגשו בניפרד עבור השנה השוטפת ועבור שנים קודמות.

   

 6. קוד דיווח 7 יש להעביר את הדוח של קוד 07 ישירות לסניף הביטוח הלאומי .

       

   

  להלן רשימת קודי סיבה שאופיינו עד כה  לדיווח קוד 7 :

  1- שינוי בסווג עובד/ת - מדובר בכל שינוי עובד /חבר, בטור/סוג  בו דווח, שהשפיע על הניכוי. לא כולל עובדים שלא היו צריכים להיות מדווחים כלל ולא כולל תאום דמי ביטוח.

  2- ביטול דיווח - עובד /חבר שדווח בטעות, ביטול דיווח ח.ל.ת. מקבל/ת פנסיה מוקדמת שאינו עובד.

  3-  תיקוני שכר ברוטו.

  4-  עדכון אישור רטרואקטיבי על ניכוי בשיעור מופחת בשנה הנוכחית בלבד, כולל שינוי ממעסיק משני למעסיק עיקרי. ניתן לדווח קוד זה לשנה הנוכחית בלבד.

  5-  הפרשי שכר.

  6-  תיקונים בעקבות שינויי אחוזים/תקרות.

  7-  זיכויים עד 20 ₪ לעובד לחודש.

   

   

  קודי  דיווח לחברי קיבוץ ומושב שיתופי:

   

  01           -    קוד שוטף

  06 *        -   קוד הפרשים לשדות חיובים בלבד

  07 *        -   קוד הפרשים לשדות שלילים בלבד

  08           -   קוד מתקן

  47          -   הפרשים שליליים הענין תאום דמי ביטוח

             

  *  קודי דיווח חדשים .

   

   את סכום התשלום (בקוד 06) או החזר (בקוד 07) מומלץ להוסיף או להפחית מסכום התשלום בדוח השוטף (קוד 01).